Masterplan

Het masterplan is de voorloper van het bestemmingsplan. De masterplannen geven inzicht in onder meer de voor het gebied beoogde beeldkwaliteit, dichtheden per locatie, bouwhoogtes en parkeernormen. Maatgevend zijn echter de in het bestemmingsplan aangegeven voorschriften. Voor het park is supervisie van toepassing.