Publicatie voornemen tot gunning sociale huurwoningen MeerWonen

Datum: 4 juli 2024

 

De Universiteit Leiden (hierna: "Universiteit") heeft een marktselectieprocedure afgerond en een ontwikkelaar geselecteerd voor de ontwikkeling van de gronden in Nieuw-Rijngeest Zuid. Een onderdeel van de voornoemde ontwikkeling is realisatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. In de 'Prestatieafspraken 2022-2024 gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties' gedateerd 28-02-2022 (hierna: "de Prestatieafspraken"), hebben de Gemeente Oegstgeest en stichting MeerWonen afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van sociale woningen in Oegstgeest.

 

Omschrijving kavel

Het L-vormige plangebied ligt tussen de A44 en de Oude Rijn. De westzijde wordt begrensd door de Rhijnhofweg en de nieuw te graven Binnenrijn. De oost- en zuidzijde worden begrensd door de ontwikkelingen van het LBSP (lab- en kantoorbedrijven) en de noordzijde door Park Landskroon. Het plangebied is op dit moment grotendeels onbebouwd. De begrenzing is indicatief weergegeven in onderstaande plaatje en ligt binnen de rode lijn.

 

MeerWonen is de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt

MeerWonen is de enige serieuze gegadigde voor de afname van 125 sociale huurwoningen en eventueel 50 middeldure huurwoningen binnen de gebiedsontwikkeling van Nieuw-Rijngeest Zuid om de volgende redenen:

Prestatieafspraken met de Gemeente Oegstgeest: In de 'Prestatieafspraken 2022-2024 gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties', vastgelegd op 28-02-2022, zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de Gemeente Oegstgeest en stichting MeerWonen over de ontwikkeling van sociale woningen in Oegstgeest. Deze afspraken zijn openbaar.

Marktselectieprocedure: De Universiteit heeft een transparante marktselectieprocedure gehouden, waarin expliciet is aangegeven dat de geselecteerde Ontwikkelaar 125 sociale huurwoningen en eventueel 50 middeldure huurwoningen voor stichting MeerWonen zal realiseren. De documenten die bij deze marktselectieprocedure horen, zijn openbaar geweest, wat betekent dat de procedure transparant is uitgevoerd.

Juridische verankering: Het Didam-arrest stelt dat overheidslichamen verplicht zijn om bij de verkoop van onroerende zaken aan een private partij, andere potentiële gegadigden de gelegenheid te geven mee te dingen, tenzij er één serieuze gegadigde is. Gezien de specifieke en langdurige afspraken tussen de Gemeente Oegstgeest, de Universiteit en Stichting MeerWonen, is er een sterke juridische basis om te stellen dat Stichting MeerWonen de enige serieuze gegadigde is. Dit wordt ondersteund door de gedetailleerde en openbaar gemaakte prestatieafspraken en marktselectiedocumenten.

 

In dat verband is de Universiteit voornemens om aan de Ontwikkelaar op te leggen om de sociale huurwoningen en eventueel 50 middeldure huurwoningen aan stichting MeerWonen uit te geven.
 

Gelet op het voorgaande is de Universiteit van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria enkel stichting MeerWonen als toegelaten instellingen in aanmerking komt voor afname van de sociale woningbouw voor de locatie Nieuw-Rhijngeest Zuid en de daaruit voortvloeiende levering in eigendom danwel uitgifte in erfpacht van de percelen waarop de sociale woningen en eventueel 50 middeldure woningen worden gerealiseerd. Ten overvloede wordt u erop gewezen dat de Universiteit daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

 

Vervaltermijn
Indien u het niet eens bent met de voorgenomen gunning  aan Stichting MeerWonen, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor de 125 sociale huurwoningen en eventueel 50 middeldure huurwoningen, dan dient u binnen 20* kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een voorlopige voorziening aanhangig te maken bij de rechtbank te Den Haag. De Universiteit Leiden stelt het als grondeigenaar op prijs als dit voorafgaand aan hen kenbaar wordt gemaakt. De termijn van 20* kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aanhangig gemaakte voorlopige voorziening vervalt het recht om tegen de voorgenomen uitgifte in erfpacht in rechte op te komen en/of enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook daarop te baseren, althans heeft u uw rechten verwerkt. De Universiteit Leiden en stichting MeerWonen zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen, respectievelijk de uitgifte in erfpacht aan stichting MeerWonen zou worden opgekomen.

 

* De nationale feestdagen vallen buiten de 20 kalenderdagen